Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. W sprawie dodatków mieszkaniowych


Zasady Przyznawania dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku


DOCHODY

(Obowiązujące od 1 marca 2017 r.)

Różnica między wydatkami, a odpowiednim procentem miesięcznego dochodu stanowi wysokość dodatku mieszkaniowego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym lub motywacyjnym wypłacana na podstawie ustawy o systemie oświaty), dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm. 20).

 

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się osoba zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, jeżeli zadłużenie to powstało w okresie, gdy nie był pobierany dodatek. Zadłużenie to nie może jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy wówczas wnosić opłaty bieżące do pełnej wysokości.

 

Wszystkie dochody podaje się za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek, dokumenty o dochodach należy przedłożyć za trzy miesiące zgodnie z poniższą tabelką !!!

Miesiąc, w którym składany jest wniosek

 

Dokumenty o dochodach za miesiąc

styczeń

 

październik, listopad, grudzień

luty

 

listopad, grudzień, styczeń

marzec

 

grudzień, styczeń, luty

kwiecień

 

styczeń, luty, marzec

maj

 

luty, marzec, kwiecień

czerwiec

 

marzec, kwiecień, maj

lipiec

 

kwiecień, maj, czerwiec

sierpień

 

maj, czerwiec, lipiec

wrzesień

 

czerwiec, lipiec, sierpień

październik

 

lipiec, sierpień, wrzesień

listopad

 

sierpień, wrzesień, październik

grudzień

 

wrzesień, październik, listopad

 

 

 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

 

Liczba mieszkających osób

 

Powierzchnia normatywn

 

Dopuszczalne przekroczenie

powierzchni normatywnej

(o 30%) tj. do:

 1

 

 35,00m2

 

 45,50m2

2

 

 40,00m2

 

 52,00m2

 3

 

 45,00m2

 

 58,50m2

 4

 

 55,00m2

 

71,50m2

 5

 

 65,00m2

 

84,50m2

 6

 

70,00m2

 

91,00m2

7

 

75,00m2

 

97,50m2

8

 

80,00m2

 

104,00m2

 9

 

 85,00m2

 

110,50m2

 10

 

 90,00m2

 

 117,00m2

 

 

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

1. Akt notarialny (dotyczy to mieszkań wykupionych na własność).
2. Ksero umowy najmu w przypadku, gdy lokal jest własnością innej osoby.
3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie dot. stanu technicznego oraz powierzchni użytkowej domu z wyszczególnieniem powierzchni pokoi i kuchni..
4. Rachunki za miesiąc, w którym składany jest wniosek: czynsz, fundusz remontowy, zimna i ciepła woda, nieczystości stałe (deklaracja lub dowód wpłaty), nieczystości płynne, centralne ogrzewanie, prąd (nie wlicza się do wydatków, ale jest potrzebny w celu obliczenia ceny kilowata).
5. Wniosek musi być podpisany przez zarządcę (właściciela) lokalu w punkcie – „Potwierdza zarządca
6. Wnioskodawcom, którym powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju winni przedłożyć:
a) Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. - kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia osoby niepełnosprawnej wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
b) Orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r. – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydane wyłącznie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
7. Jeżeli dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia nie przebywa stale u rodziców to jego miejsce zamieszkania określa sąd (art. 26 § 2 Kodeksu Cywilnego) i w takim przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku kopii wyroku lub postanowienia sądu.
8. Zaświadczenia z miejsca zatrudnienia oraz odbywania praktyk o wysokości otrzymanego dochodu.
9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe o wysokości dochodu.
10. W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć odcinki lub decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak odcinków i decyzji..
11. W przypadku zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego należy przedłożyć odcinek lub kopię PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym.
12. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego należy przedłożyć odcinki (zaświadczenie), gdy zasiłek wypłaca ZUS lub zaświadczenie z zakładu pracy, gdy zasiłek wypłaca zakład pracy.
13. Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą wysokość świadczenia.
14. Osoby pobierające alimenty winny przedłożyć odcinki bądź wyrok sądu – gdy są alimenty zasądzone, a gdy są przekazywane dobrowolnie należy przedłożyć odcinki (gdy są przekazywane pocztą) bądź złożyć oświadczenie o ich wysokości na ostatniej stronie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

16. W przypadku, gdy mieszkają dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłaconego stypendium bądź o braku stypendium.
17. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy przedłożyć decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego za bieżący rok.
18. W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego z tego tytułu dochodu bądź o braku pracy dorywczej.

 

Druki zaświadczeń o dochodach i wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców Wielkpolskich 6, pokój nr 1( Specjalista pracy socjalnej Pani Aldona Żurawska)

 

 

 

BIP Gops Złotniki Kujawskie

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny